Abraham Attah

Abraham Attah
Born: July 2, 2001

Birthplace: Ghana